T1 bị đặt ngang hàng với một đội VCS nhưng sự khác biệt "đắng lòng" là đây
Trò chơi
T1 bị đặt ngang hàng với một đội VCS nhưng sự khác biệt "đắng lòng" là đây

T1 bất ngờ bị đặt ngang với một đội VCS.