Từ Anime thông dụng này đã chính thức được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford
Trò chơi
Từ Anime thông dụng này đã chính thức được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford

Từ này đã đi từ thứ mà chỉ người hâm mộ anime mới sử dụng thành một từ bổ sung chính thức cho ngôn ngữ tiếng Anh. Đây là cách nó xảy ra và điều đó có nghĩa là gì.