Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban nhân sự đại hội 14
Tin tức
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban nhân sự đại hội 14

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị đại hội lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.