Nếu đang dùng những sản phẩm này của Anker, coi chừng cháy nổ!
Công nghệ
Nếu đang dùng những sản phẩm này của Anker, coi chừng cháy nổ!

Anker thu hồi khẩn cấp một số sản phẩm do nguy cơ cháy nổ.