Đây là smartwatch siêu bền với pin 2 tuần, lặn được cả ngày ở độ sâu 110m
Công nghệ
Đây là smartwatch siêu bền với pin 2 tuần, lặn được cả ngày ở độ sâu 110m

Sản phẩm này đã định nghĩa lại tiêu chuẩn kháng nước của đồng hồ thông minh với khả năng lặn sâu 110m trong 24 giờ.